Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), poniżej publikujemy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Tobie praw.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Państwa danych osobowych jest OutPro s.c.. z siedzibą w Szczecin, ul. Kapitańska 2, NIP: 852-249-79-89, Regon: 320293098, zwany dalej OutPro.

Jak się możesz z nami skontaktować, celem uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Kontakt do wyznaczonego inspektora danych osobowych :info@outpro.pl oraz Inspektor Danych Osobowych, OutPro 71-602 Szczecin, ul. Kapitańska 2.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, będą przetwarzane w celu:


umożliwienia i kontynuacji współpracy między OutPro a Tobą

świadczenia przez OutPro usług wdrożeniowych, konsultingowych, szkoleniowych

odpowiedzi na pytania drogą kontaktu bezpośredniego oraz drogą elektroniczną lub pisemną

obsługi reklamacji i zgłoszeń serwisowych

zawarcia umowy handlowej, na świadczenie usług wdrożeniowych, serwisowych szkoleniowych i doradczych

w zakresie niezbędnym do realizacji umów, zamówień oraz zobowiązań

dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji

potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami


Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także do realizacji prawnie uzasadnionych interesów OutPro.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Ciebie zgoda.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania wyżej wymienionych czynności. Dobrowolność podania danych osobowych powoduje konsekwencję w postaci braku możliwości wykonania wyżej wymienionych czynności w przypadku ich nie podania. Aby móc realizować czynności wskazane wyżej potrzebujemy od Ciebie danych wymaganych przepisami prawa, innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych i podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. OutPro przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie nie większym, niż:


pełna nazwa firmy

adres do faktury / rozliczeń oraz adres do korespondencji

imię i nazwisko osoby lub osób wyznaczonych przez Ciebie do kontaktu z nami / koordynujących współpracę z ramienia firmy

telefon kontaktowy, adres e-mail

NIP, REGON, KRS,CEIDG

treść korespondencji prowadzonej z Twoją firmą lub wyznaczonymi osobami za pośrednictwem programów pocztowych oraz formularzy na stronie www

nasze notatki zawierające opisy poczynionych z Tobą ustaleń

danych niezbędnych do weryfikacji poprawności użycia oprogramowania, gdy takie będą wymagane dla potrzeb realizacji umów (adresy IP, nazwy maszyn, adresy kart sieciowych)

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem


Każdorazowo masz prawo do skorzystania ze swoich praw, kontaktując się na adres wskazany powyżej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, gdzie przy realizacji wyżej wymienionych czynności możemy korzystać z podwykonawców, kooperantów, partnerów oraz firm trzecich lub gdy Ty będziesz chciał z towarów i usług firm trzecich za naszym pośrednictwem skorzystać.


Gdy nie doszło do nawiązania współpracy między OutPro, a Tobą, dane osobowe, o których mowa powyżej, nigdy nie zostaną przekazane / sprzedane firmom trzecim zarówno w kraju, jak i za granicą. Administrujemy nimi wyłącznie dla potrzeb opisanych powyżej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy między OutPro a Tobą i wypełnieniem przez OutPro i Ciebie wszystkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, a także w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres, w którym OutPro zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie)?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane bez profilowania, a automatycznie oznacza przekazanie Twoich zgłoszeń w zakresie wyżej wymienionych czynności przez udostępnione kanały kontaktu z nami.

Czy coś powinieneś wiedzieć jeszcze?

Nawiązanie z nami współpracy lub podjęcie działań zmierzających do nawiązania współpracy z OutPro, w zakresie wyżej wymienionych czynności, zostanie przez nas odczytane jako zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie opisanym powyżej. Uznamy także, że zgoda została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeśli nie skorzystają Państwo z przysługujących Państwu praw opisanych powyżej, dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone.